``O'nun       bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.``(Enam-59)

Bismillahirrahmanerrahim
Ana Sayfa
DUA
Dua Nedir ?
Duanın Şekli
Duanın Yeri
Dua'nın Zamanı
Dua ve Kader
Kur'an-ı Kerim'den Örnek Dualar
Rasûlullah'ın Öğrettiği Çok Özel   Dualar
Özel bir 19'lu Hacet Duası
Hacet (ihtiyaç) Namazı 
Belalardan Muhafaza
Büyük Hacet Duası
Rızkın Artması Borçlar İçin Dualar
Çok Faydalı Bazı Dualar

ZIKIR

Zikir Niçin Çok Önemli
Özel ve Genel Zikirler
Çok Zikreden Deli mi Olur?

Zikir Tenhada mı Yapılmalıdır?
Zikirde Niçin Arapça Kelimeler
En Büyük Zikir: Kur'an-ı Kerim

Tesbih Bahsi
İsm-i Âzâm Bahsi
Allah'ın İsimleri ve Mânâları
Esmâül Hüsnâ
Özel Zikir Önerilerimiz
Tesbih Namazı

 İstiğfar Bölümü
Niçin ve Neden İstiğfar
Seyyidül İstiğfar
Gizli Şirk Hakkında

Rasûlullah'a Salâvatlar
Rasûlullah (aleyhisselâm)'dan Üç Açıklama

Bazı Kısa Surelerin Faziletleri Hakkında
İza Zülzület
Kul Euzü'ler

İstihare Namazı

Ayet-el Kürsi
Amenner Rasûlü
Vemen Yettekıllahe
Ya-Sin
Fetih Suresi
İza Vakıa (Vakıa)
Tebareke (Mülk)
Amme (Nebe)
İnşirah

KUR'AN-I KERİM NASIL ANLAŞILIR


Veda
                                                                                          

DUA ve ZİKİR - Ahmed Hulûsi

     

BAZI KISA SÛRELERİN FAZİLETLERİ HAKKINDA


Hazreti Rasûlullah kısa sûrelerden bazıları hakkında şöyle buyurmuştur:

-İzâ zülzilet’ kur’ân’ın yarısına denktir!..

-Kul hu vallahu AHAD’ üçte birine denktir.

-Kul ya eyyühel kâfirûn’ dörtte birine denktir.’

Bu hadîs-i şerîflerde anlatılmak istenen husus anlıyabildiğimiz kadarıyla, şudur:

Kur’ân-ı Kerîm başlıca iki ana temâ üzerine inşâ edilmiştir:

1.Tapılacak bir tanrı olmayıp; Allâh’ın vahdaniyetini ve vahdetini farkedip idrâk etmek ve elden geldiğince gereğini yaşamak.

2.Kıyâmetle birlikte başlıyacak yeni düzen için dünya hayatı sırasında bir takım çalışmalar yapma mecburiyeti ve kişinin müsbet ya da menfî kendisinden meydana gelen her zerre miktarı bile olsa fiîlinin neticesiyle kesinlikle karşılaşacağı gerçeği.

İşte yukarıda bahsi geçen "Zelzele" sûresi ikinci maddenin tam bir özeti mahiyetinde olduğu için, anladığımız kadarıyla, Kur’ân-ı Kerîm’in yarısına denk olarak nitelendirilmiştir.

*  *  *

Okunuşu

  Bismi’llâhi’r-Rahmân’ir-Rahîm

  (1) İza zülziletil’ardu zilzaleha (2) ve ahrecetil’ardu eskaleha (3) ve kalel’insanü maleha (4) yevmeizin tühaddisü ahbareha (5) bienne rabbeke evha leha (6) yevmeizin yasdürünnasü eştaten liyürev amalehüm (7) femen yağmel miskale zerretin hayren yerehu (8) ve men yağmel miskale zerretin şerren yereh

Anlamı:

1. Arz şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığında;

2. Ve arz içindeki gizli ağırlığı dışarı çıkardığında;

3. Ve insan "buna ne oluyor" dediğinde;

4. Arz bütün haberlerini açıklar,

5. Rabbinden vahiy alarak!..

6. O anda insanlar gruplar halinde fiillerini görmek üzere çıkarlar.

7. Kim zerre ağırlığında bile hayır işlediyse onun sonucunu görecek..

8. Kim de zerre ağırlığında bile kötülük yaptıysa onun sonucunu görecektir.

Bilgi:

Zelzele sûresinin ilk okunduğu anda anlaşılan en zâhir manâsı yukarıda ifâde ettiğimizdir. Ancak ne var ki, bu sûrede sadece bu manânın anlatıldığını sanmak, sadece yedide biri su üstünde görülen buzdağını, gördüğünden ibaret zannetmek gafletine benzer!..

Bu hususa bir misâl oluşturması için bu sûrenin iki ayrı manâsından daha açıklıyabileceğimiz ölçüler içinde sözetmeye karar verdik. Umarım bu hususların derinliğini düşünmemize faydalı olur.

Birinci iç manâ.

"Arz" tâbiri dünya ve yeryüzü olarak anlaşıldığı gibi, aynı zamanda tasavvuf ehli tarafından kişinin "bedeni" olarak da anlaşılır. İşte bu yönüyle konuyu ele alırsak; bu sûrenin bildiğimiz klâsik ölüm öncesini anlattığını kolaylıkla farkedebiliriz.

"kişi ölümü tadınca kıyâmeti kopar"

hükmünce; kıyâmet ahvalini anlatan Zelzele sûresi, kişinin kıyâmeti olan ölüm halini burada şöyle anlatıyor kabuledilebilir.

1. Beden, sinir sistemindeki bioelektrik gücün kesilmesiyle şiddetli bir sarsıntı ile sarsılıp, tükenişe gittiğinde;

2. Beden (arz) içindeki gizli ağırlık noktası olan RUH’u, yâni hologramik dalga bedeni serbest bırakıp dışarıya saldığında;

3. Kendinde hiç bir değişiklik olmaksızın, bedeninde olan bu değişikliği hissedip, görüp, yaşayıp, kendini RUH bedeniyle tanımaya başlayan insan büyük bir hayret, şaşkınlık ve telâş içinde buna ne oluyor dediğinde.

4-5. Rabbinin vahyi sonucu olarak beden, bütün özelliklerini ve çalışma sistemini, halini ve âkıbetini, kişinin kendisiyle neler yapabileceğini ve artık kendisi olmaksızın, neler elde etmekten mahrum kalacağını, bedenli yaşamın kendisi için geçmişte ne kadar büyük bir nimet olduğunu açıklar lisanı hâl ile.

6. İşte ölümü tadış anı olan o bedenleri terk anını yaşayan insanlar, tüm yaptıklarının ve neticelerinin görülmesi için yeni bir bedenle bâ’s olarak, biolojik bedenlerinden çıkarak kişisel kıyâmetlerini yaşarlar.

7. Kim zerre ağırlığında bile olsa yâni en önemsiz gördüğü düşünce ve fiillerinin sonucu olan hayrı, kitaplarında yazılı olarak ve eserlerini karşılarında görürler.

8. Kim zerre kadar kötü bir düşünce ya da fiil gerçekleştirmişse, bunu da kitabında ve kendi beyin dalgalarından forme olmuş biçimde karşılarında görürler!..

Evet, bu açıklamaya çalıştığımız husus, kişinin, bildiğimiz fizik - biolojik yapısıyla ilgili olan kıyâmetiyle, alakalı olan husus idi.Şimdi de bazı kişilerde gerçekleşen "ÖLMEDEN ÖNCE ÖLMEK" diye tanımlanan başka bir bâtınî anlam ile Zelzele sûresindeki manâyı yorumlamaya çalışalım.

1. Mevcûdat şiddetli bir sarsıntı ile sarsılıp basiretinde dağılmaya başladığında. Varlığın aslının, orijininin, Hakkın esmâsı olduğunu müşahede ederek; bu hakikatın ortaya çıkması sonucu, zahir görüntü basiretinde parçalınıp yokolmaya yüztuttuğunda.

2. Mevcûdatın özündeki Hakkın varlığı, yâni, o mevcûdâtı var gösteren Allâh isimlerinin manâları, sırları batınken zâhir olmaya başladığında;

3.Ve insan, tüm mevcûdatta var sandığı varlıkların bir serâp gibi yokolup, Hakkın varlığı yanında bunların yok hükmünde olduğunu müşahede etmeye başladığında büyük bir hayret ve şaşkınlık içinde, buna ne oluyor böyle ki, her şey yokolup, sadece Allâh vechi Bâki kalıyor, dediğinde.

4.Mevcûdât, kendisindeki bütün esmâ manâlarını o basireti açılmış kişiye açıklamaya başlar. Her bir birimin hangi Allâh isminin manâsını açığa çıkarmak üzere varolmuş olduğunu haber verir. Ve anlar ki böylece insan, gayrı bildiği, hep O’nun esmâsının eseri imiş!..

5.Ki bütün bunlar rabbinden vahiy ile meydana gelir. Rububiyet mertebesinin hükümleri tüm mevcûdâtta vahiy yollu aşikâr olur. Ve kişi bunu da farkeder!..

6. İşte bu ölmeden önce ölmüş insanlar, daha önce neleri nasıl yapmış olduklarını apaçık görecekler ve bunların altındaki sırları da farketmeye başlıyacaklardır.

7. Kimden zerre kadar hayırlı bir fiil meydana geldiyse onu ve dolayısıyla neticesini görecek.

8. Kimden de zerre kadar şer meydana geldiyse onu da tesbit edecektir.

&

Elbette bunun da derinliğinde daha başka manâlar mevcut ki, bunların yeri bu kitap olmadığı için bu manâlara değinmiyoruz.

Allâh cümlemizi, yüzeyde, şekilde, görünüşte kalma belâsından korusun; görünenlerin ardına geçmeyi, iç manâları, derinlikli anlamları müşahede etmeyi nasib etsin.

&

Ancak ne var ki, bizler için, sadece bu sûrelerin arapçasını okumak yeterli olmayıp, hiç olmazsa bir Kur’ân meâlinden istifâde ederek son derece dar kapsamlı da olsa, ana hatları ile ne anlatılmak istendiğini bilmemiz gerekir.

Zirâ, Kur’ân’da, "BİZ BU KUR’AN’I ANLAYASINIZ DİYE" ifâdesi mevcûttur.

Derinliğine vukûf elbette herkese müyesser olmaz. Ama, hiç değilse kaba çizgilerle de olsa, Kur’ân-ı Kerîm’i ana hatlarıyla anlamak ve ondan sonradır ki "İman ediyorum Kur’ân’da bildirilenlere" demek daha yerinde olur. Yoksa elbette ki, insanın bilmediği bir şeye iman etmesini istemek, mantığın aşırı zorlanması demektir.

"Kul hu vallahu Ahad"ın üçte bire denk olması ise şöyle anlaşılmıştır. Allâh’ın TEK oluşunun tanımı, ölümötesi yaşam gerçeği ve ölümötesi yaşama hazırlanma önerileri olarak Kur’ân’daki konuları üçe ayırırsak, "İhlâs" sûresi bunun birincisidir.

Esasen "İHLAS" sûresiyle ilgili olarak söylenecek pek çok şey var olmasına karşın, bu kitabın müsaadesi nisbetinde bazı şeyleri size anlatmak istiyorum.

"İHLAS" sûresinin ihtiva ettiği manâyı, Allâh’ın bize bağışladığı anlayış ölçüsünde, "Hz. MUHAMMED’in açıkladığı ALLAH" isimli kitabımızda anlatmaya çalıştık. Bu sebeble burada bu konuya girmeyeceğim. Arzu edenler, "İHLAS" sûresinin manâsını oradan okuyabilirler.

Burada sizlere "İHLAS" sûresiyle ilgili küçük bir anımdan sözetmek istiyorum.

17 yaşında İstanbul, Cerrâhpaşa’daki evimizin karşısındaki Cerrâhpaşa Cami’ine gitmiştim bir Cumâ günü; henüz bu konuya yeni başladığım süre içinde.

Arkada, kıyıda bir yerde otururken, birisi omzuma vurdu ve -efendi hazretleri seni çağırıyor’ dedi.-Cumâ Şeyhi’ diye hitab edildiğini duyduğum 104 yaşında olan bir zât idi beni yanına çağıran. Sonradan Nakşıbendî şeyhi olduğunu öğrendiğim, gözleri neredeyse hiç görmeme halindeki bu zât, beni o mesafeden nasıl görmüş de çağırmıştı!..

Her neyse, yanına gittim, elini öptüm; bana sordu, "sana bir görev versem, yapar mısın"? .

Serde o yaşın civanlığı var ki, sanki dağları delmeğe hazırım.

-Elbette yaparım’ demiştim. Ama hiç bir şey de bilmiyorum, henüz. Bana şunu teklif etti o zât.

-Ne kadar zamanda yapabilirsen, yüz bin İHLAS çek ve ondan sonra yanıma gel!..’

Ne çare ki, bir hafta sonra, o zâtın ölümötesi yaşama intikâlini öğrendim. Ama gene de verdiğim sözü tutup yirmi gün içinde yüzbin "İHLÂS" okumayı tamamladım.

Umarım, Allâh, okumuş olduğum bu İHLAS’lar hürmetine beni bağışlar ve bu sûrenin sırrına erdirir.

Dolayısıyladır ki, fakîr, tüm mü’min kardeşlerine imkânları nisbetinde bu çalışmayı tavsiye eder. Allâh kolaylaştıra!..

&

Evet, bakın Hazreti Rasûlullah ashabıyla bu konuda ne konuşmuş.Ebû Hureyre radı’yallâhu anh naklediyor:

-Toplanın, size Kur’ân’ın üçte birini okuyacağım. buyurdu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Bunun üzerine toplanıldı. Sonra Rasûlullah evinden çıkıp, <Kul hu Vallahu Ahad> sûresini okudu.

Sonra tekrar evine girdi.

Bunun üzerine birbirimize; Semâdan bir haber geldi herhalde ki, evine girdi; diye konuştuk yeni bir vahiy geliyor sandık.

Sonra Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve buyurdu ki:

-Ben size Kur’ân’ın üçte birini okuyacağım, dedim. Dikkat edin, İHLAS Sûresi, Kur’ân’ın üçte birine denktir!.."

&

Gene Ebû Hureyre radı’yallâhu anh naklediyor:

-Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem ile bir yere geldik, baktık ki bir adam; Kul Huvallahu Ahad Allâhu’s Samed, lem yelid ve lem yûled velem yekûn lehu kufûven Ahad’ı okuyor.

-Vacib oldu!.. Buyurdu Rasûlullah.

-Ne vaciboldu Yâ Resûlallâh?.. diye sordum kendisine. Buyurdu ki:

-Cennet!..

Hemen gidip adamı müjdelemeyi istedim, fakat korktum ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yemek yeme şerefini kaybederim. Daha sonra da adamın yanına gittim ama ne var ki adam gitmişti.’

Ebû Derdâ radı’yallâhu anh naklediyor:

Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem buyuruyor:

-Sizden biri bir gecede Kur’ân’ın üçte birini okumaktan âciz olur mu?.

- İnsan, Kur’ân’ın üçte birini nasıl okur?..

Diye ashabı sordular. Bunun üzerine Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Allâh azze ve celle Kur’ân-ı Kerîm’i üç cüze ayırdı. Kul Huvallahu Ahad’ı da bunlardan biri kıldı"!..

&

Bir başka hadîs-i şerîf’te gene Hazret-i Rasûl aleyhi’s-selâm bakın ne buyuruyor "İHLAS" sûresi için:

"Her kim bin ihlâs okuyup ruhuna yollarsa, Allah o kişiyi cehennemden azad eder". Dolayısıyla belirli gecelerde, veya âhırete intikâl eden sevdiklerimize bin İHLAS okumayı âdet edinirsek, hem onlar çok büyük faydalar elde ederler, hem de bizler.

İHLAS sûresi okumanın sonsuz ve sınırsız faziletini anlatamıyacağımıza göre, şimdilik bu kadarla iktifa edip, gelelim "muavvizeteyn"e. "Koruyuculara".

*  *  *


Ana Sayfa
                                                 Bismillahirrahmanerrahim                                                                                            

  indire book

Diyanet Meali


Elmalılı Y. M.


Yaşar Nuri M.Ahmed Hulûsi'nin eserlerine,
www.kitapyurdu.com
www.dharma.com.tr
siteleri ile
Remzi Kitabevi
D&R Mağazaları'ndan
ulaşabilirsiniz.
Ahmed Hulûsi'nin
eserlerini
Kitsan Yayınevi'nden
temin edebilirsiniz.
Tel:
 +90 (212) 513 67 69

KUR'AN-I KERİM "B" MEALİ
TELİF HAKLARI
© Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır. (Ahmed HULUSI)
Agac DikelimYuzyilin iyilik hareketi Adak Kurban Bir Hayat Kurtar

Öksüz, Yetim, Fakir, yavrularımızın yüzünü güldürelim.