``O'nun       bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.``(Enam-59)

Bismillahirrahmanerrahim
Ana Sayfa
DUA
Dua Nedir ?
Duanın Şekli
Duanın Yeri
Dua'nın Zamanı
Dua ve Kader
Kur'an-ı Kerim'den Örnek Dualar
Rasûlullah'ın Öğrettiği Çok Özel   Dualar
Özel bir 19'lu Hacet Duası
Hacet (ihtiyaç) Namazı 
Belalardan Muhafaza
Büyük Hacet Duası
Rızkın Artması Borçlar İçin Dualar
Çok Faydalı Bazı Dualar

ZIKIR

Zikir Niçin Çok Önemli
Özel ve Genel Zikirler
Çok Zikreden Deli mi Olur?

Zikir Tenhada mı Yapılmalıdır?
Zikirde Niçin Arapça Kelimeler
En Büyük Zikir: Kur'an-ı Kerim

Tesbih Bahsi
İsm-i Âzâm Bahsi
Allah'ın İsimleri ve Mânâları
Esmâül Hüsnâ
Özel Zikir Önerilerimiz
Tesbih Namazı

 İstiğfar Bölümü
Niçin ve Neden İstiğfar
Seyyidül İstiğfar
Gizli Şirk Hakkında

Rasûlullah'a Salâvatlar
Rasûlullah (aleyhisselâm)'dan Üç Açıklama

Bazı Kısa Surelerin Faziletleri Hakkında
İza Zülzület
Kul Euzü'ler

İstihare Namazı

Ayet-el Kürsi
Amenner Rasûlü
Vemen Yettekıllahe
Ya-Sin
Fetih Suresi
İza Vakıa (Vakıa)
Tebareke (Mülk)
Amme (Nebe)
İnşirah

KUR'AN-I KERİM NASIL ANLAŞILIR


Veda
                                                                                          

DUA ve ZİKİR - Ahmed Hulûsi

     

ESMÂ-ÛL HÛSNÂ

Ebù Hureyre Radı’yallahu Anh naklediyor:

“Rasùlullah Salla’llahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

-Allah’ın yüzden bir eksik,99 ismi vardır.Her kim bunları ihsâ ederse Cennet’e girer...

1.Hu vallahulleziy lâ ilâhe illâ Hu 2. Rahman 3.Rahîym 4.Melik 5.Kuddûs 6.Selâm 7.Mü’min 8.Müheymin 9. Aziz 10.Cebbâr 11.Mütekebbir 12.Hâlik 13.Bâri 14.Musavvir 15.Ğaffar 16.Kahhar 17.Vahhab 18.Rezzâk 19.Fettah 20.Alim 21.Kaabız 22.Bâsıt 23.Hafıd 24.Râfi 25.Muizz 26.Muzill 27.Semi 28.Basir 29.Hakem 30.Adl 31.Lâtif 32.Habir 33.Halim 34.Azim 35.Gafûr 36.Şekûr 37.Âliyy 38.Kebir 39.Hafîz 40.Mukit 41.Hasib 42.Celîl 43.Kerîm 44.Rakîb 45.Mucîb 46.Vasî 47.Hakim 48.Vedûd 49.Macid 50.Bâis 51.Şehîd 52.Hakk 53.Vekîl 54.Kaviyy 55.Metin 56.Veliy 57.Hamid 58.Muhsî 59.Mubdî 60.Muîd 61.Muhyî 62.Mumît 63.Hayy 64.Kayyum 65.Vâcid 66.Macîd 67.Vâhidül Ahad 68.Sâmed 69.Kaadir 70.Muktedir 71.Mukaddim 72.Muahhir 73.Evvel 74.Âhir 75.Zâhir 76.Bâtın 77.Vâli 78.Müteâli 79.Berr 80.Tevvab 81.Muntakim 82.Afuvv 83.Raûf 84.Mâlik-el mülk 85.Zül Celâl-i vel ikrâm 86.Muksıt 87.Câmi 88.Ğani 89.Muğnî 90.Mâni 91.Dârr 92.Nâfi 93.Nûr 94.Hâdi 95.Bedî 96.Bâki 97.Vâris 98.Reşîd 99Sabûr (celle celâluhü)

 

1-HU :Mutlak Zât’a işâret.

2-RAHMAN :Sonsuz Esmâ ve Sıfat Sahibi

3-RAHİM :Varlıklar içinde seçtiklerine kendini tanıtan.

4-MELİK : Mülkünde tasarruf sahibidir.Herşey O’na muhtaç.

5-KUDDÛS :Sınırlılıktan mukaddes ve arı.

6-SELÂM :Yakin halini yaratan.

7-MÜ’MİN :Gaybın sonsuz sırlarına açık idrâkı oluşturan.

8-MÜHEYMİN : Hiçliği hissettiren,hayrete salan,yüceliğiyle kendinden geçiren

9-AZİZ : Mutlak gâlip.Eşi ve benzeri olmayan.

10-CEBBAR : Hükmünü zorunlu olarak ister istemez kabul ettiren.

11-MÜTEKEBBİR : Kibriyâ sahibi.

12-HÂLİK : benzeri ,örneği olmayan şeyi meydana getiren.Takdir eden.

13-BÂRİ : Her yarattığını farklı ,yeni bir icâd ile meydana getiren.

14-MUSAVVİR : Mânâları şekillendiren.

15-ĞAFFAR :Dilediği tüm kusurları bağışlayan.

16-KAHHAR :Dilediği herşeyi ortadan kaldıran.

17-VAHHAB : Karşılıksız olarak ihsânda bulunan.

18-REZZAK :Sonsuz mânâları ile sürekli besleyen.

19-FETTAH : Sürekli aşama kapıları açan,tüm kapanıklıkları geçirten.

20-ALÎM :Mânâların oluşturduğu tüm kompozisyonların her hâlini bilen.

21-KAABIZ : İzhâr ettiklerini geri alan,kudreti altında tutan.

22-BÂSIT :Açan,yayan,genişlik veren.

23-HÂFID :En değersiz hâle düşüren.

24-RÂFİ : Yükselten.

25-MUİZZ :İzzet bahşeden,değerli kılan.

26-MUZİLL :Zillete düşüren,değersiz kılan,alçaltan.

27-SEMÎ :Yaratıklarının hitâplarını her hâli ile algılayan.

28-BASİR :Yaratıklarının her hâlini değerlendiren.

29-HAKEM :Hüküm sahibi ve hükmü kayıtsız şartsız yerine gelen.

30-ADL :Her birimi ne için varettiyse,ona hakketiğini veren.

31-LÂTİF :Lûtuf sahibi,birimin özünde ve yapısında yer alır biçimde mevcût.

32-HABİR :Şey’in varlığıyla kendisinden haberdar olan.

33-HALİM : Yumuşaklık ve hoşgörü sahibi.

34-AZİM :sonsuzluğuyla azâmet sahibi.

35-ĞAFUR : Suçluları bile küçük düşürmek istemeyen.Örtücü.

36-ŞEKUR :Değerini bilene fazlasıyla karşılık veren.

37-ALİYY :Yüce; fevkalâde yüksek.

38-KEBİR :Sonsuz mânâlara sahip olmasından ileri gelen üstünlük sahibi. EKBER : Sonsuz mânâlara sahip olmasından ileri gelen üstünlüğüyle ancak kendi kendini değerlendirebilen yüce Zât.”ALLAHÛ EKBER” :Ancak Allah,kendi sonsuz yüce vasıflarını hakkıyla değerlendirebilir; anlamında anlaşılabilir.

39-HAFİZ :Koruyan,muhafaza eden,ayakta tutan.

40-MUKİT : Varettiklerinin yapılarına göre gıdasını veren.

41-HASİB :İhtiyaçları karşılayan ; her an her varlığın yaptığının hesabını görerek hesabına göre bir sonraki aşamaya geçirten.

42-CELİL :Zâtıyla tüm kemâl sıfatlarına sahip : hükümran olan.

43-KERİM : Sınırsız cömertlik sahibi.

44-RAKİB :yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan.

45-MUCİB :Tüm yönelenlerin dileklerine cevap veren.

46-VASÎ :Sonsuz genişlik ve tahammül sahibi;nimeti bol olan.

47-HAKÎM :Her fiilinde bir hikmet ,bir sebep,bir gerekçe yatan.

48-VEDÛD : Aşk kaynağı; sevilen gerçek ve tek varlık.

49-MECİD :Şânı,nâmı yüce olan.

50-BÂİS :Bir yaşam bitiminin hemen akabinde yeni bir yaşamı başlatan.

51-ŞEHİD :Her şeyin,her olayın gerçeğini gören.

52-HAKK:Gerçekte yegâne var olan.

53-VEKİL :Vekil tutanların işini en mükemmel biçimde sonuçlandıran.

54-KAVİ :Tüm kuvvelerin oluşmasını sağlayan tek kuvvet sahibi.

55-METİN :Kendisine herhangi bir zaaf gelmeksizin sapasağlam kalan.

56-VELİ :Yardımcı,hâmi,dost ;dilediğine arka çıkıp onları kemâle ulaştıran.

57-HAMİD : Hamd kendisine ait olan. Senâ,övgü Allah’a aittir!..

58-MUHSİ : Sonsuz varlıkları her zerrelerine kadar özellikleriyle yaşayan.

59-MUBDİ :Tüm varlıkları benzerleri mevcût olmadığı halde yoktan vareden.

60-MUİD : Yaratılmışları yok ettikten sonra yeni bir biçimde yeniden vareden.

61-MUHYİ : Hayata kavuşturan,can veren.

62-MUMİT : Ölümü TATTIRAN,dönüştüren.

63-HAYY :Sonsuz dirilik ,canıllık sahibi.

64-KAYYUM :kendi varlığı ile kâim olup,mevcûdâtı varlığıyla var kılan.

65-VACİD :Ne bağışlarsa bağışlasın varlığından hiç bir şeyi eksiltmeyen.

66-MACİD : Şan ,şeref,yücelik sahibi.

67-VAHİD-ÜL EHAD : Cüzlerden,parçalardan meydana gelmemiş TEK.

68-SÂMED :Varlığına bir şeyin girmesi,çıkması olanaksız ,ihtiyaçtan beri.

69-KAÂDİR :Kudreti herşeye yeten.

70-MUKTEDİR :İktidÂrı tüm varlıkta geçerli olan.Mutlak tasarruf sahibi.

71-MUKADDİM :Dilediğini öne geçiren.

72-MUAHHAR :Dilediğini geri bırakan ,erteleyen.

73-EVVEL : Başlangıcı olmayan ; ilk.

74-ÂHİR : sonu olmayan ; sonraki.

75-ZÂHİR :Apaçık ortada olan;algılanabilen.

76-BÂTIN : Gizli,ortada olmayan,algılanamayan.

77-VÂLİ :Herşeyi tedbir ve idâre eden.

78-MÜTEÂLİ : Yüceliği yayan ;sonsuz sınırsız yücelik sahibi zât.

79-BERR : Varlıklara kolaylık ve istedikleri iyilikleri veren.

80-TEVVAB :Pişman olanların bağışlanma taleplerini kabul eden.

81-MUNTAKİM :Zarar vereni yaptığının karşılığıyla ödeştiren.

82-AFUV :Sonsuz biçimde dilediğini affedip günâhını silen.

83-RAÛF : son derece merhametli ,acıyan.

84-MÂLİK-EL MÜLK : Tüm boyutlarıyla mevcûdâtın TEK sahibi.

85-ZÜL CELÂLİ VEL İKRAM :Mutlak hüküm ve ikrâm sahibi.

86-MUKSİD :Herşeyi yerli yerinde yapan. Zâlimden,mazlumun hakkını alan.

87-CÂMİ :Dilediği tüm mânâları,dilediği anda ve dilediği yerde toplayan.

88-GANİ:Kavramlar üstü.Yegâne zenginlik sahibi.

89-MUGNİ :Zenginleştiren ; zenginlik veren her mânâda ve boyutta.

90-MÂNİ :Önleyen; engelleyen;istemediğinin almasına izin vermeyen.

91-DARR : Zarara uğratan. Her şer kabul edilenin mutlak varedicisi.

92-NAFİ : Yararlandıran. Her hayır kabul edilenin mutlak varedicisi.

93-NÛR : Açığa çıkaran ; idrâk ettiren ; kendisiyle irşâd olunan.

94-HÂDİ :Hidâyet eden ; gerçeğe yönlendiren ; gerçeği görmeyi sağlayan.

95-BEDÎ :Bir benzeri olamayan şeyleri icât eden. Varlığında benzeri olmayan.

96-BÂKİ :Sonsuza dek yegâne varolan.

97-VÂRİS :Tüm varlıkların gerçek tek vârisi.

98-REŞÎD :Varlıkları varediş gayesine göre hedefine ulaştıran;olgunlaştıran.

99-SABÛR :Sabırla ,rızâsı olmayan şeylerin neticesini bekleyen.

Hadîs-i Şerîf ‘te belirtilen “İHSA”; saymak,mânâsını bilmek ve elden geldiğince mânâlarıyla hallenmek anlamındadır...Ki bu da “ALLAH’IN AHLÂKIYLA AHLÂKLANMAK”tır.

*  *  *

Ana Sayfa
                                                 Bismillahirrahmanerrahim                                                                                            

  indire book

Diyanet Meali


Elmalılı Y. M.


Yaşar Nuri M.Ahmed Hulûsi'nin eserlerine,
www.kitapyurdu.com
www.dharma.com.tr
siteleri ile
Remzi Kitabevi
D&R Mağazaları'ndan
ulaşabilirsiniz.
Ahmed Hulûsi'nin
eserlerini
Kitsan Yayınevi'nden
temin edebilirsiniz.
Tel:
 +90 (212) 513 67 69

KUR'AN-I KERİM "B" MEALİ
TELİF HAKLARI
© Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır. (Ahmed HULUSI)
Agac DikelimYuzyilin iyilik hareketi Adak Kurban Bir Hayat Kurtar

Öksüz, Yetim, Fakir, yavrularımızın yüzünü güldürelim.