``O'nun       bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.``(Enam-59)

Bismillahirrahmanerrahim
Ana Sayfa
DUA
Dua Nedir ?
Duanın Şekli
Duanın Yeri
Dua'nın Zamanı
Dua ve Kader
Kur'an-ı Kerim'den Örnek Dualar
Rasûlullah'ın Öğrettiği Çok Özel   Dualar
Özel bir 19'lu Hacet Duası
Hacet (ihtiyaç) Namazı 
Belalardan Muhafaza
Büyük Hacet Duası
Rızkın Artması Borçlar İçin Dualar
Çok Faydalı Bazı Dualar

ZIKIR

Zikir Niçin Çok Önemli
Özel ve Genel Zikirler
Çok Zikreden Deli mi Olur?

Zikir Tenhada mı Yapılmalıdır?
Zikirde Niçin Arapça Kelimeler
En Büyük Zikir: Kur'an-ı Kerim

Tesbih Bahsi
İsm-i Âzâm Bahsi
Allah'ın İsimleri ve Mânâları
Esmâül Hüsnâ
Özel Zikir Önerilerimiz
Tesbih Namazı

 İstiğfar Bölümü
Niçin ve Neden İstiğfar
Seyyidül İstiğfar
Gizli Şirk Hakkında

Rasûlullah'a Salâvatlar
Rasûlullah (aleyhisselâm)'dan Üç Açıklama

Bazı Kısa Surelerin Faziletleri Hakkında
İza Zülzület
Kul Euzü'ler

İstihare Namazı

Ayet-el Kürsi
Amenner Rasûlü
Vemen Yettekıllahe
Ya-Sin
Fetih Suresi
İza Vakıa (Vakıa)
Tebareke (Mülk)
Amme (Nebe)
İnşirah

KUR'AN-I KERİM NASIL ANLAŞILIR


Veda
                                                                                          

DUA ve ZİKİR - Ahmed Hulûsi

     

İZÂ VÂKIA

Okunuşu:

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

(1) izâ vekâatil vâkıatü (2) leyse livak’atiha kazibeh (3) hafıdatün râfiatün (4) iza rüccetil’ardu reccen (5) ve büssetilcibalü bessen (6) fekanet hebâen münbessen (7) ve küntüm ezvâcen selâseh (8) feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh (9) ve ashabül meş’emeti maashabül meş’emeh (10) ves sabikunes sâbikune (11) ülâikel mukarrebune (12) fiy cennatin naıym (13) sülletün minel’evveliyne (14) ve kaliylün minel’ahıriyn (15) alâ sürürin mevdûnetin (16) müttekiiyne aleyha mütekabiliyn. (17) yetufü aleyhim vildanün muhalledûne (18) biekvabin ve ebâriyka ve ke’sin min maıynin (19) lâ yusaddaune anha ve lâ yünzifune (20) ve fakihetin mimma yetehayyerune (21) ve lahmi tayrin mimma yeştehune (22) ve hurün ıynün (23) keemsalil lü’lüilmeknun (24) cezâen bimâ kânu yamelûn (25) lâ yesmeune fiyha lağven ve la te’siymen (26) illâ kıylen selâmen selâma (27) ve ashabül yemiyni ma ashabülyemiyn (28) fiy sidrin mahdudin (29) ve talhın mendudin (30) ve zıllin memdudin (31) ve mâin meskubin (32) ve fâkihetin kesiyretin (33) lâ maktuatin ve lâ memnuatin (34) ve füruşin merfuah (35) inna enşe’nahünne inşâen (36) fecealnahünne ebkaren (37) uruben etraben (38) liashabilyemiyn (39) sülletün minel’evveliyne (40) ve sülletün minel’ahıriyn (41) ve ashabüşşimâli mâ ashabüşşimâl (42) fiy semumin ve hamiymin (43) ve zıllin min yahmumin (44) lâ bâridin ve lâ keriym (45) innehüm kânu kable zâlike mütrefiyn (46) ve kanu yusırrune alelhınsil azıym (47) ve kânu yekûlune eiza mitna ve künna türaben ve ızâmen einna lemebusune (48) eve abaünel’evvelun (49) kul innel’evveliyne vel’ahıriyne (50) lemecmûune ilâ miykati yevmin mâlum (51) sümme inneküm eyyühed dâalûnel mükezzibune. (52) leâkilune min şeçerin min zakkûmin (53) femâliune minhel bütûne (54) feşâribune aleyhi minel hamiym (55) feşâribune şürbelhiym (56) haza nüzülühüm yevmed diyn (57) nahnü halaknaküm felevlâ tüsaddikun (58) efereeytüm ma tümnûn (59) eentüm tahlükunehu em nahnül hâlikun (60) nahnü kadderna beynekümül mevte ve ma nahnü bimesbukıyne (61) alâ en nübeddile emsaleküm ve nünşieküm fiy ma lâ talemun (62) ve lekad alimtümün neş’etel’ulâ felevlâ tezekkerûne (63) efereeytüm ma tahrüsûn (64) eentüm tezreunehu em nahnüzzariun (65) lev neşaü lecealnahü hutamen fezaltüm tefekkehun (66) inna lemuğremune (67) bel nahnü mahrumun (68) efereeytümül maelleziy teşrebun (69) eentüm enzeltümuhü minelmüzni em nahnül münzilun (70) lev neşaü cealnahü ücacen felevla teşkürune (71) efereeytümün narelletiy turun (72) eentüm enşe’tüm şecereteha em nahnülmünşiun (73) nahnü cealnaha tezkireten ve metâan lilmukviyn (74) fesebbıh bismi rabbikelazıym (75) felâ uksimü bimevâkın nücumi (76) ve innehu lekasemün lev talemune azıymün (77) innehu lekur’ânün kerîymün (78) fiy kitabin meknunin (79) lâ yemessuhu illel mutahherun. (80) tenziylün min rabbil âlemiyn (81) efebihazel hadiysi entüm müdhinun (82) ve tec’âlune rizkaküm enneküm tükezzibun (83) felevlâ izâ beleğatil hulkume (84) ve entüm hıyneizin tenzurûne (85) ve nahnü akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tubsırun (86) felevlâ in küntüm ğayre mediyniyne (87) terciuneha in küntüm sadikıyn (88) feemma in kane minel mukarrebiyne (89) ferevhun ve reyhanün ve cennetü naıym (90) ve emma inkane min ashabil yemiyni (91) feselâmün leke min ashabilyemiyn (92) ve emma in kane minel mükezzibiyned dalliyn (93) fenüzülün min hamiymin (94) ve tasliyetü cahıym (95) inne haza lehüve hakkul yakıyn (96) fessebbih bismi rabbikel azıym.

Anlamı:

1. 2. Yalanlanması mümkün olmayan gerçek vuku bulduğunda;

3. Alçaltacak ve yükseltecektir.

4. Yer şiddetle sarsıldığında;

5. Dağlar paramparça olduğunda;

6. Dağılıp, toz haline geldiğinde;

7. Siz üç grub olacaksınız.

8. Ashabül meymene’dir ki biri (mutlu) sağcılardır.

9. Ashabı meş’eme’dir ki diğeri (mutsuz) solculardır.

10. Önde olanlarsa, (hepsini) aşanlardır!..

11. Onlar, mukarreblerdir!..

12. Nimetler cennetindedirler.

13. Çoğunluğu öncekilerden;

14. Bir kısmı da sonrakilerden.

15. Bezenmiş tahtlar üzerinde;

16. Karşı karşıya yaslanırlar.

17. Çevrelerinde hizmettedir genç civanlar;

18. Şarap dolu testilerle, kadehlerle.

19. Ne başları ağrır ne de sarhoşluk çekerler.

20. Bir de beğendikleri meyvelerle,

21. arzuladıkları kuş etleri ikrâm olunur.

22. Güzel gözlü huriler;

23. sedefte büyümüş inci gibiler!..

24. Bunlardır çalışmalarından hâsıl olan neticeler.

25. Boş ve günaha yol açan söz de işitmezler.

26. Orada duydukları Selâmdır, selâm.

27. Ashabı yemin, ne mutlu sağcılardır onlar.

28. Ağaçlar altında,

29. Güzel ve çiçekli kat kat muzlar dallarda.

30. Yaygın gölgelerde.

31. Akar sular başında.

32. Bol meyveler arasında.

33. Tükenmeyen ve yasağı olmayan meyveler arasında.

34. Yüksek tahtlar üzerindedirler.

35. Onları yepyeni bir yapıda yaratırız.

36. (Kadınları) bâkire kılarız.

37. Eşlerine aşık yaşıtlar yaparız.

38. Bütün bunlar, sağcılar içindir.

39. Birçoğu önceki ümmetlerdendir;

40. Bir çoğu da sonrakilerden.

41. Ashabı şimâl, ne solculardır onlar!..

42. Zehirleyici radyasyon ve kızgın gazlar içindedirler.

43. Kara dumanlı gölgeler.

44. O gölgem serindir ne de fayda verir!..

45. Onlar bunun öncesinde arzularına uygun yaşamışlardı.

46. O büyük günah üzere ısrarlıydılar.

47. -Öldükten, toprak olup kemiklerimiz çürüdükten sonra yeniden mi bedenleneceğiz’ derlerdi.

48. -Geçmişteki atalarımız da mı bedenlenecekler?..’

49. De ki, öncekiler de, sonrakiler de;

50. Mâlûm günde muayyen vakitte kesinlikle biraraya getirilecekler.

51. Sonra siz ey gerçekten sapanlar ve yalanlayanlar,

52. Zakkum ağacından yiyeceksiniz!..

53.Karınlarınızı onunla dolduracak,

54. Kızgın gazla şişeceksiniz.

55. Susuz develerin suya kanıp içişi gibi içip şişeceksiniz.

56. Din gününde onlara inen budur işte!..

57. Biz halkettik sizi, hâlâ tasdik etmez misiniz bizi.

58. Dökmekte olduğunuz meniyi görmez misiniz?..

59. Onu yaratan biz miyiz yoksa siz mi siniz?..

60. Biz takdir ettik ölümü size, önümüze de geçilmez.

61. Sizi benzerinizle değiştirmeye ve yeni bir yapıya kavuşturmaya kâdiriz.

62. İlk yaradılışınızı biliyorsunuz da, niye hâlâ düşünemiyorsunuz.

63. Ektiğinizi görmüyor musunuz?..

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz yerden biz mi?..

65. Dileseydik onu ot parçası yapardık da, şaşar kalırdınız.

66. Doğrusu borç altına girdik;

67. Hatta mahrum kaldık, derdiniz.

68. İçtiğiniz suyu görmez misiniz?..

69. Bulutlardan onu indiren siz misiniz yoksa biz mi!..

70. Dileseydik, onu acı bir su yapardık. o halde şükretseniz ya!..

71. Çaktığınız ateşi görmez misiniz?..

72. Onun ağacını meydana getiren siz misiniz biz mi?..

73. Biz onu (görenlere) ibret ve çöldeki yolculara rahmet kıldık.

74. Öyle ise artık yüce rabbini tesbih et.

75. Yıldızların yeraldığı yapıya yemin ederim ki.

76. Bilseniz bu yemini, ne kadar muazzamdır!..

77. Kesinlikle Kur’ân-ı Kerîm’dir O,

78. korunmuş ve muhafaza altındadır.

79. Arınmamışlar O’na dokunmasınlar!.

80. O, âlemlerin rabbı tarafından inzâl olmuştur.

81. Siz bu sözü mü inkâr ediyorsunuz?..

82. Rızkınızı verene şükrünüz, yalanlamanız mıdır?..

83. Can boğaza gelince;

84. O zaman bakar durursunuz!..

85. Biz ona sizden çok yakınızdır ama görmezsiniz.

86. Yaptığınızın neticesini görmeyi inkâr ediyorsanız;

87. Bu sözünüz doğru ise, geri döndürsenize o canı!..

88. Eğer mukarreblerden ise,

89. onun için, rahmet, bereket ve nimet cenneti vardır.

90. Eğer, sağcılardan ise;

91. selâm sana sağcılardan, (denecek).

92. Yalanlayan, gerçekten sapanlardansa.

93. Hamiym’den içirilir;

94. Cehenneme atılır!..

95. İşte bunlar bizatihi yaşanacak gerçektir!..

96. Azîm Rabbini tesbih et öyle ise.

Bilgi:

Hazreti Rasûlullah aleyhi’s-selâm bu sûreyle alâkalı olarak şöyle buyurmuştur:

-Her gece Sûre-i Vakıa’yı okuyan kişiye ebediyyen fakirlik isabet etmez.’

Eskiden pek çok kimse akşam ile yatsı arasında, Yâsîn, Feth, Vakıa, Tebareke ve Amme okumayı âdet edinmişti. Bunun o kadar çok faydası vardır ki benim bunları anlatmam aslâ mümkün değildir.

Dileriz ki, bir yarım saatinizi akşamları bu dört sûreyi okumaya ayırasınız. Günün kendinize harcadığınız 24 saatinden bir yarım saatiyle, ölümötesi yaşama hazırlık yapasınız, ruhaniyetinizi güçlendiresiniz. Allâh, hepimize bunu kolaylaştıra.

*  *  *


Ana Sayfa
                                                 Bismillahirrahmanerrahim                                                                                            

  indire book

Diyanet Meali


Elmalılı Y. M.


Yaşar Nuri M.Ahmed Hulûsi'nin eserlerine,
www.kitapyurdu.com
www.dharma.com.tr
siteleri ile
Remzi Kitabevi
D&R Mağazaları'ndan
ulaşabilirsiniz.
Ahmed Hulûsi'nin
eserlerini
Kitsan Yayınevi'nden
temin edebilirsiniz.
Tel:
 +90 (212) 513 67 69

KUR'AN-I KERİM "B" MEALİ
TELİF HAKLARI
© Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır. (Ahmed HULUSI)
Agac DikelimYuzyilin iyilik hareketi Adak Kurban Bir Hayat Kurtar

Öksüz, Yetim, Fakir, yavrularımızın yüzünü güldürelim.